ដល់ជនបរទេស

ត្រូវបានបង្ហោះជា 8 ភាសា រួមទាំងភាសាជប៉ុនផងដែរ។
ចុចលើភាសាដើម្បីមើលវាជាភាសាផ្សេង។

រូបភាពតូចរបស់ WorldPlazaHongkong

Sagamihara International Lounge ផ្តល់ជូនថ្នាក់រៀនភាសាជប៉ុន ដែលពលរដ្ឋបរទេសអាចរៀនភាសាជប៉ុន ការបកស្រាយ ការបកប្រែ និងការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ពលរដ្ឋបរទេស និងព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកគេអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ពីវប្បធម៌ពិភពលោក។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយសេរី។

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការប្រឹក្សាទទួលយកកម្មវិធី