សូមជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋបរទេសទាំងអស់គ្នា។

វាត្រូវបានបោះពុម្ពជា 8 ភាសា រួមទាំងភាសាជប៉ុនផងដែរ។
ចុចលើភាសាដើម្បីមើលជាភាសាផ្សេង។

Sagamihara International Lounge ផ្តល់ជូនថ្នាក់រៀនដែលពលរដ្ឋបរទេសអាចរៀនភាសាជប៉ុន ការបកស្រាយ ការបកប្រែ និងការពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ពលរដ្ឋបរទេស និងព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកគេអាចទាក់ទងជាមួយវប្បធម៌ពិភពលោក។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយសេរី។

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការប្រឹក្សាទទួលយកកម្មវិធី