សូមជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋបរទេសទាំងអស់គ្នា។

វាត្រូវបានបោះពុម្ពជា 8 ភាសា រួមទាំងភាសាជប៉ុនផងដែរ។
ចុចលើភាសាដើម្បីមើលជាភាសាផ្សេង។

សាឡុងអន្តរជាតិសាកាមីហារ៉ា ជាកន្លែងដែលពលរដ្ឋបរទេសអាចរៀនភាសាជប៉ុន យើងរៀបចំថ្នាក់ភាសាជប៉ុន បកប្រែ បកប្រែឯកសារ និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗសម្រាប់ពលរដ្ឋបរទេសដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ពីវប្បធម៌ពិភពលោក។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយសេរី។

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការប្រឹក្សាទទួលយកកម្មវិធី