ដល់ជនបរទេស

ត្រូវបានបង្ហោះជា 8 ភាសា រួមទាំងភាសាជប៉ុនផងដែរ។
ចុចលើភាសាដើម្បីមើលវាជាភាសាផ្សេង។

នៅ Sagamihara International Lounge មានថ្នាក់ភាសាជប៉ុនដែលពលរដ្ឋបរទេសអាចរៀនភាសាជប៉ុន បកប្រែ បកប្រែ និងសេវាប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ពលរដ្ឋបរទេស និងព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកអាចទាក់ទងវប្បធម៌នៃប្រទេសជុំវិញពិភពលោក។សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយសេរី។