ការពិគ្រោះយោបល់បរទេស

បន្ទប់ពិគ្រោះពលរដ្ឋ (ការប្រឹក្សាជនបរទេស)

ប្រឹក្សាជនបរទេស |

នេះគឺជាអត្ថបទអំពីគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Sagamihara City "Consultation for Foreigners"។

ការពិគ្រោះយោបល់អំពីនីតិវិធីស្នាក់នៅ

ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនបរទេស

ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនបរទេស

យើងនៅ Sagamihara International Lounge បានទទួលការសាកសួរផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។ សូមអញ្ជើញមក។