ការពិគ្រោះយោបល់បរទេស

បន្ទប់ពិគ្រោះពលរដ្ឋ (ការប្រឹក្សាជនបរទេស)

ការពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ជនបរទេស | ទីក្រុង Sagamihara

នេះគឺជាអត្ថបទអំពីគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ទីក្រុង Sagamihara "ការប្រឹក្សាជនបរទេស"។

ការពិគ្រោះយោបល់អំពីនីតិវិធីស្នាក់នៅ

ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនបរទេស

ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនបរទេស

យើងនៅ Sagamihara International Exchange Lounge បានទទួលការសាកសួរផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។សូមអញ្ជើញមក។