ព័ត៌មាន​អំពី​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ (COVID-19)

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគឆ្លងថ្មី។

គេហទំព័រ​ព័ត៌មាន​អំពី​ជំងឺ​ឆ្លង​កូ​រ៉ូ​ណា​ប្រភេទ​ថ្មី

ជំនួយដល់អ្នកដែលត្រូវការកូវីដ-១៩

ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពលំនៅដ្ឋាន។ល។

ព័ត៌មានស្តីពីពាក្យស្នើសុំស្នាក់នៅ និងជំនួយជីវិតសម្រាប់ជនបរទេស →ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យអន្តោប្រវេសន៍