សៀវភៅណែនាំអំពីការការពារគ្រោះមហន្តរាយ

មគ្គុទ្ទេសក៍ការពារគ្រោះមហន្តរាយ |ទីក្រុងសាហ្គាមីហារ៉ា

នេះគឺជាអត្ថបទអំពី "សៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ការពារគ្រោះមហន្តរាយ" នៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ទីក្រុង Sagamihara ។