ព័ត៌មានពីប្រទេស

រូបភាព​តូច youjikyouiku

សម្រាប់ជនបរទេសដែលមានកូនតូចៗ

ការអប់រំកុមារតូច និងការថែទាំកុមារដោយឥតគិតថ្លៃបានចាប់ផ្តើមហើយ។
ការិយាល័យខុទ្ទកាល័យ/ទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍

រូបភាពតូច Shugakushien

អំពីប្រព័ន្ធគាំទ្រការសិក្សាថ្មីសម្រាប់ឧត្តមសិក្សា

សម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យបរទេសដែលចង់បន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ ឬសាលាវិជ្ជាជីវៈ តែបារម្ភរឿងលុយ ហើយសម្រាប់សិស្សដែលចង់បន្តការសិក្សាដោយមិនខ្វល់ពីលុយ
ក្រសួងអប់រំ វប្បធម៌ កីឡា វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា អង្គការសេវាកម្មនិស្សិតជប៉ុន

រូបភាពតូច Koukoushien

សម្រាប់ជនបរទេសដែលចង់សិក្សានៅវិទ្យាល័យ

សម្រាប់ជនបរទេសដែលចង់សិក្សានៅវិទ្យាល័យ
ក្រសួងអប់រំ វប្បធម៌ កីឡា វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍

រូបភាពតូច Tokuteiginou

Call Center ដើម្បីគាំទ្រការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជំនាញជាក់លាក់

សម្រាប់ជនបរទេសដែលចង់ធ្វើការជាមួយនឹងស្ថានភាពជំនាញជាក់លាក់នៃការស្នាក់នៅ
ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យអន្តោប្រវេសន៍

វិធានការ​ជម្លៀស​បន្ទាន់​សម្រាប់​ប្រជាជន​មី​យ៉ាន់​ម៉ា ផ្អែកលើ​ស្ថានភាព​ក្នុង​ប្រទេស​កំណើត​របស់​ពួកគេ។

សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​ស្នាក់​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន ដោយសារ​ស្ថានការណ៍​មិន​ស្ថិតស្ថេរ​ក្នុង​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា
ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យអន្តោប្រវេសន៍