ជីវិត។

វិបផតថលគាំទ្រជីវិតជនបរទេស

មគ្គុទ្ទេសក៍ការរស់នៅ

មគ្គុទ្ទេសក៍រស់នៅ | ទីក្រុង Sagamihara

នេះគឺជាអត្ថបទអំពីគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ទីក្រុង Sagamihara "Living Guide"។

របៀបដាក់សំរាម

កំណែជាភាសាបរទេស៖ កាលវិភាគ និងការចោលសំរាម និងធនធានដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញបាន | ទីក្រុង Sagamihara

នេះគឺជាអត្ថបទមួយនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ទីក្រុង Sagamihara "កំណែភាសាបរទេស៖ កាលវិភាគ និងការចោលសំរាម និងអាចកែច្នៃឡើងវិញបាន"។

ព្រឹត្តិបត្រ Sagamihara

ព្រឹត្តិបត្រ Sagamihara | ទីក្រុង Sagamihara

នេះគឺជាអត្ថបទអំពីគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ទីក្រុង Sagamihara "Public Relations Sagamihara"។

កាតជំនួយ

កាតជំនួយ Kyukyu Anshin|Sagamihara City

នេះគឺជាអត្ថបទអំពីគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ទីក្រុង Sagamihara "Kyukyu Anshin HELP Card" ។