ព័ត៌មានអំពីក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ

・វាជាព័ត៌មានរបស់ក្រុមពលរដ្ឋនៃ Sagamihara-shi

អង់គ្លេសចិនភាសាកូរ៉េភាសាពុយតុបスペイン語
ហ្វីលីពីនវៀតណាម