ភាសាជប៉ុន គាំទ្រការជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តតាមអ៊ីនធឺណិត

រូបភាពតូចសម្រាប់ TeniohaChirashi2

ភាសាជប៉ុន យើងកំពុងជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគាំទ្រការរៀនសូត្រតាមអ៊ីនធឺណិត។