រៀនភាសាជប៉ុនតាមអ៊ីនធឺណិត

អ្នកអាចរៀនភាសាជប៉ុននៅផ្ទះដោយប្រើអ៊ីនធឺណិត។

ភាសា និងវប្បធម៌ជប៉ុន "Marugoto Plus" (មូលនិធិជប៉ុន)

Erin's Challenge!អ្នកអាចនិយាយភាសាជប៉ុនបាន។ (មូលនិធិជប៉ុន)

ឯកសារបង្រៀនតាមអ៊ីនធឺណិត AJALT (សមាគមសម្រាប់ការបង្រៀនភាសាជប៉ុន-អន្តរជាតិ)

Kanagawa de Nihongo (មូលនិធិអន្តរជាតិ Kanagawa)

គម្រោង JYL សៀវភៅឯកសារបង្រៀនបណ្ណាល័យជប៉ុនរបស់កុមារ (ក្រសួងអប់រំ វប្បធម៌ កីឡា វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា)

"Irodori: ភាសាជប៉ុនសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ" (The Japan Foundation Japanese-Language Institute)