រៀនភាសាជប៉ុនតាមអ៊ីនធឺណិត

អ្នកអាចសិក្សាភាសាជប៉ុននៅផ្ទះរបស់អ្នកដោយប្រើអ៊ីនធឺណិត។

ភាសា និងវប្បធម៌ជប៉ុន "Marugoto Plus" (មូលនិធិជប៉ុន)

Erin's Challenge!អ្នកអាចនិយាយភាសាជប៉ុនបាន។ (មូលនិធិជប៉ុន)

ឯកសារបង្រៀនតាមអ៊ីនធឺណិត AJALT (សមាគមផ្សព្វផ្សាយភាសាជប៉ុនអន្តរជាតិ)

Kanagawa de Nihongo (មូលនិធិអន្តរជាតិ Kanagawa)

គម្រោង JYL សៀវភៅបណ្ណាល័យ ភាសាជប៉ុនរបស់កុមារ (ក្រសួងអប់រំ វប្បធម៌ កីឡា វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា)

“របៀបរស់នៅចម្រុះពណ៌” (មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិ មូលនិធិជប៉ុន)