ការការពារគ្រោះមហន្តរាយ

នៅពេលគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើង

នៅពេលដែលគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើង មគ្គុទ្ទេសក៍ "ការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយ" (នៅពេលដែលគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើង) [តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចនៅពេលមានការរញ្ជួយដីដ៏ធំមួយ នៅពេលដែលព្យុះទីហ្វុង ឬព្យុះកំពុងខិតជិតមកដល់? ] ខ្ញុំ។តើផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះមហន្តរាយគឺជាអ្វី? (ឆ្លង...

អាន​បន្ថែម

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយ

ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយ អ្វីទៅជា «គ្រោះមហន្តរាយ»? «គ្រោះមហន្តរាយ» គឺជាការបាត់បង់ជីវិត ឬបាត់បង់ផ្ទះសម្បែង ដោយសារការរញ្ជួយដី ខ្យល់ព្យុះ ខ្យល់ខ្លាំង ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ឬភ្លើង។ ...

អាន​បន្ថែម

សៀវភៅណែនាំអំពីការការពារគ្រោះមហន្តរាយ

សៀវភៅណែនាំការពារគ្រោះមហន្តរាយ https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026529/bousai/1008638/100...

អាន​បន្ថែម

គេហទំព័រព័ត៌មាន

គេហទំព័រព័ត៌មាន គ្រោះមហន្តរាយ ព័ត៍មានថ្មីៗ ដូចជា ព្យុះទីហ្វុង (១៩ភាសា + ជប៉ុន) https://www19....

អាន​បន្ថែម