អ្នកស្ម័គ្រចិត្ដពីគណៈកម្មាធិការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបង្កើតរបាយការណ៍ស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ។

·សកម្មភាពរបស់អនុគណៈកម្មាធិការនីមួយៗគឺ នៅទីនេះ