អ្នកសម្របសម្រួលជនជាតិកាណាដាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលធ្វើការនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ ជាគោលការណ៍នឹងសរសេររបាយការណ៍ប្រចាំខែលើប្រធានបទឥតគិតថ្លៃ។