យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានជាសំឡេងអំពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃដល់ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Sagamihara ។